Studiecentrum PaKua stelt zich ten doel één van de meest authentieke vormen van acupunctuur onder de aandacht te brengen van de TCM gemeenschap. Wij streven daarbij zowel naar het behoud van als naar het uitdragen van deze stijl. Tevens willen wij het doen van onderzoek ten behoeve van de verdere ontwikkeling van deze stijl bevorderen.

huang di nei jing su wen 黃帝內經素問

De filosofie van de Hemelse stammen en de Aardse takken (tiangan dìzhi) en haar toepassing in de acupunctuur vindt haar oorsprong in de vijf bewegingen en de zes energieën (wu yùn liù qì). Deze doctrine staat beschreven in de zogenaamde “zeven uitgebreide verhandelingen” (da lùn) ofwel hoofdstukken 66 tot en met 74 van de Huáng Dì Nèi Jing Su Wen. Ook elders in de Su Wen wordt er veelvuldig naar deze termen verwezen. De begrippen tiangan dìzhi zijn op zichzelf ouder dan de eerste compilatie van de Nèi Jing: de vroegste periode waarin ze in de geschiedenis opduiken is op de orakel botten van de Shang dynastie (ongeveer 1500 voor Christus). Destijds werden ze gebruikt om een 10 daagse cyclus weer te geven, aanvankelijk alleen de stammen en later gecombineerd met de takken als de 60 daagse cyclus. Ten tijde van Wang Bing, de voornaamste compilator van de Nèi Jing, werden ze gebruikt om de huidige Chinese kalender vorm te geven. Daarin worden jaren, maanden, dagen en uren gekoppeld aan de Hemelse Stammen en de Aardse Takken.

De filosofie van Stammen en Takken beschrijft de oorsprong van de 5 fases / elementen (wu xing) en de 6 divisies (liù qì) en op welke manier deze zorg dragen voor hoe het leven in het algemeen en de mens in het bijzonder met de ritmes van Hemel en Aarde synchroniseren. Deze ritmes en de wetmatigheden waaraan zij onderhevig zijn werden uitgebreid beschreven aan de hand van observaties van Hemel en Aarde. De Hemel gold in het oude China als de meest betrouwbare “klok” waaraan je de processen van verandering op Aarde kon afmeten. Aan de hand van de cyclische bewegingen van de hemellichamen (de wu yùn) werden de fenomenen van het aardse leven in kaart gebracht en vervolgens beschreven met welk soort van energetisch karakter ze manifesteerden. Zo bleek er een cyclische synchronisatie te zijn tussen energetische kwaliteiten enerzijds en tijd en ruimte anderzijds. In alle vormen van TCM worden deze correspondenties aangehaald en worden de vijf elementen gezien als het model om die correspondenties weer te geven. De oorspronkelijke ritmes die aan deze correspondenties voorafgaan worden in de da lùn beschreven en zijn door Wang Bing aan de Su Wen toegevoegd. De editie van de Nèi Jing van Wang Bing wordt nog steeds gezien als de meest gezaghebbende en is de langst in gebruik zijnde versie van dit klassieke boek.

Desondanks worden deze hoofdstukken van de Su Wen en de verwijzingen naar de vijf bewegingen en de zes energieën elders in de Nèi Jing vaak als te gecompliceerd gezien om praktisch bruikbaar te zijn. Acupunctuur volgens de filosofie van Stammen en Takken legt zich juist toe op het integreren van de cyclische ritmes van Hemel en Aarde in haar diagnostiek en behandel toepassingen. Energetische processen staan zowel extern in de wereld als intern in de mens in directe relatie tot die ritmes en daarmee tot de tijd. Alle mensen samen en de natuur in zijn geheel hebben een relatie met de tijd en elke mens heeft individueel een specifieke relatie met de tijd van zijn of haar geboorte. Pas vanaf onze geboorte gaan wij immers manifesteren en functioneren tussen de ritmes van Hemel en Aarde. Als zodanig verschaft dit de acupuncturist inzicht in de samenhang van de conditie en de constitutie van de patiënt, alsmede in de wisselwerking met de omgevings energieën.

Zo ontstaat er een behandel platform waarop de patiënt als persoon centraal staat, niet de ziekte of het syndroom. Dit heeft tot gevolg dat geen enkele behandeling hetzelfde zal zijn en elke keer individueel wordt bepaald.