Studiecentrum PaKua is tevens een platform voor nascholings-initiatieven over en onderzoek naar de filosofische wortels van de traditionele Chinese geneeskunde. Heden ten dage zien we in ons vakgebied een hernieuwde belangstelling voor de klassieke bronnen van de TCM alsmede voor de vele stijlvormen en scholen die daar in de loop der eeuwen gestalte aan hebben gegeven. Over de hele breedte van de TCM gemeenschap zien we steeds vaker dat men zich bezint op de uniformiteit van de gestandariseerde vorm van TCM die wereldwijd zo populair is geworden, terwijl er gelijktijdig met meer openheid gekeken wordt naar het originele karakter van diversiteit en pluriformiteit in de TCM waarin zoveel rijkdom aan visie verweven is. Studiecentrum PaKua hoopt te kunnen bijdragen aan het toegankelijk maken van die visionaire rijkdom door nascholingen aan te bieden die die openheid in benadering van het vakgebied als eerste criterium stellen.

Elke visie die ten grondslag ligt aan een stijl van behandelen komt voort uit een serie interpretaties van klassieke bronteksten, gecombineerd met persoonlijke praktijkervaring en persoonsgebonden begrip. Geen enkele school, stijl of behandelmethode kan zich beroepen op informatie uit de klassieke bronnen dat zich letterlijk laat lezen als een handleiding. Deze bronteksten zijn vaker dan niet geschreven in archa?sch taalgebruik, po?tisch taalgebruik dat over eeuwen verspreidt voortdurend veranderende cultuurachtergronden heeft gehad waardoor steeds andere visies op de betekenis van die teksten ontwikkeld werden. De vertaalslag van brontekst naar praktijk gaat veel verder dan het vertalen van theorie naar praktijk an sich. Het vinden van betekenis wordt tot een zoektocht die zich grotendeels afspeelt tussen de regels van het geschrevene door, in de open ruimte waar de door de tekst zo mooi beschreven filosofie van leven zich uiteindelijk niet eenduidig laat defini?ren. Het is eerder andersom: wanneer wij de klassieke filosofische teksten bestuderen worden wij al lezende door de tekst zelf gedefini?erd en zo ge?nspireerd om de beperktheid van ons begrip te overstijgen.

De betekenis achter de woorden en tussen de regels geeft ons zo inzicht in het dichterlijke karakter van Chinese filosofie. Het is niet de vorm van een vat dat betekenis geeft aan haar functie, maar de lege ruimte die door dat vat omhuld wordt.

Wanneer we teveel hechten aan de specifieke vormen die Chinese geneeskunde kan aannemen dan lopen we gevaar de functionele betekenis erachter te verliezen. Dan lezen we de medische klassieken als theoretische verhandelingen over ziekte en de behandeling daarvan, al dan niet gerechtvaardigt in de ene of de andere behandelvorm. Wanneer we echter blijven zoeken naar de betekenissen achter de woorden dan, om het in de woorden van Jean Claude Larre te zeggen: “zou het kunnen zijn dat de zogenaamde medische klassieken gewoon boeken zijn die de gesteldheid van het mens-zijn beschrijven en, als bij-effect, ook nog wat behandelmogelijkheden bespreken.”

Studiecentrum PaKua beoogt in haar activiteiten de nadruk te leggen op het zoeken naar functie en betekenis, de lege ruimte zeg maar, met respect voor de vele verschillende vormen waarin die leegte omhuld kan worden.