Klachtenprocedure Consument

Artikel 1: Definities:

 

 1. Studiecentrum Pakua,

          Secretariaat:

          G.van Doornikstraat 5

          3621 HT Breukelen

 

 1. Klager: een deelnemer aan een van de cursussen georganiseerd door Studiecentrum
 2. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van een van de door Pakua georganiseerde cursussen of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Artikel 2: Indienen van een klacht:

 

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden en ingediend bij het secretariaat van Studiecentrum Pakua via het mailadres info@pakua.nl

Het secretariaat zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon van het bestuur terecht komt.

 1. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht:

 

 1. Het bestuur bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.
 2. Het bestuur verstrekt aan de klager alle relevante informatie waarover het bestuur beschikt met betrekking tot de klacht.
 3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt het bestuur de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
 4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. Het bestuur geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
 5. Het bestuur zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4: Uitspraak:

 

 1. Binnen acht weken na het horen neemt het bestuur een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

 

 

 1. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan studiecentrum Pakua het conflict voorleggen aan stichting onderwijsgeschillen:

Telefoon: 030 – 280 9590 of 
info@onderwijsgeschillen.nl

 

Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

 

 

 

 1. Het oordeel van stichting onderwijsgeschillen is voor Studiecentrum Pakua bindend. Eventuele consequenties worden door Studiecentrum Pakua binnen acht weken afgehandeld.

Artikel 5: Afhandeling:

 

 1. De klachten worden geregistreerd door het secretariaat van Pakua en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

Artikel 6: Ingangsdatum:

 

 1. Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 01-06-2022.